โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน”โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา พลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคีต่างๆ จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้ : จิตอาสาพลังแผ่นดิน” ชิงเงินรางวัล, ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริงและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการผลิตสื่อ อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมส่งไอเดียและแนวความคิด ภายใต้หัวข้อ “ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้: จิตอาสาพลังแผ่นดิน” เพื่อให้เกิดการกระตุ้น (Active) และเกิดการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ในการทำความดี และก่อให้เกิดการขยายผลส่งต่อในวงกว้าง และนำไปสู่การปฏิบัติ

ประเภทของการประกวด

  • ประเภท สื่อหนังสั้น (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที
  • ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาว 3 นาที
  • ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) จำนวน 3 - 5 ภาพ
  • ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) คน/ทีมละ จำนวน 2 ผลงาน

ข้อปฏิบัติทุกคนที่สมัครต้องทำ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด (คุณสมบัติผู้สมัคร และข้อปฏิบัติในการสมัคร) 

·   เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15 -25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่

·   สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน หรือ ประเภทบุคคล (เดี่ยว)

·   ผู้สมัครประเภททีม (อย่างน้อย 1 คน) และประเภทบุคคล จะต้องผ่านการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โครงการ ดี 7 Days ทำดี...ทำได้ทุกวัน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลภายใต้โครงการ ดี 7 Days และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรมในช่วงระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2560 หรือตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

·   ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

·    ผู้สมัครจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.palangpandin.comที่ร่วมลงทะเบียนจองวันทำความดีร่วมกับโครงการ อย่างน้อย 1 วัน นัด D-day เมื่อวันที่ 14 กันยายน 7 ตุลาคม 2560 

 (Capture หน้าจอที่ได้ทำการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)

·    ผู้สมัครจะต้องส่งแนบหลักฐานการกด Like เพื่อรับข่าวสารโครงการในเพจ  facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์, facebook สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

 (Capture หน้าจอที่ได้ทำการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)

·    ประเภทสื่อหนังสั้น (Short Film)และ ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่น กราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด

·    ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) และ ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) ส่งไฟล์สำเร็จ หรือแบบร่าง (Full Sketch) โดยไฟล์ต้นฉบับยังสามารถปรับแก้ไขได้

·    ทุกประเภทสื่อจะต้องนำเสนอไอเดีย รูปแบบในการนำเสนอผลงาน ผ่าน You tube ทีมละไม่เกิน 5 นาที แนบลิงค์พร้อมใบสมัคร  ภายใต้ประเด็น ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้  

·    พร้อมระบุประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครแนบท้ายใบสมัคร

-   ประเภท สื่อหนังสั้น (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที

-   ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เกิน 3 นาที

-   ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) จำนวน 3 - 5 ภาพ

-   ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) คน/ทีมละ จำนวน 2 ผลงาน

โดยผู้เข้าประกวดต้องตระหนักว่า มีทุนสนับสนุนการผลิต ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมไม่เกิน 50,000 บาท ต้องคำนวณให้แน่ใจว่าสามารถผลิตได้จริงในวงเงินดังกล่าว ซึ่งจำนวนเงินงบประมาณจริงที่สนับสนุนในแต่ละทีม จะขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

·    เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 7 ตุลาคม 2560 ทางอีเมล์ pingsproject@gmail.com เท่านั้น (ปิดรับเวลา 17.00 น.)


รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท และ  ประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1       เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2       เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร 
รางวัลชมเชย                   เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 

ดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104
ดาวน์โหลดเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร  

·        เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15 -25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่

·        สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน หรือ ประเภทบุคคล (เดี่ยว) 

·        ผู้สมัครประเภททีม (อย่างน้อย 1 คน) และประเภทบุคคล จะต้องผ่านการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้โครงการ ดี 7 Days ทำดี...ทำได้ทุกวัน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลภายใต้โครงการ ดี 7 Days และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรมในช่วงระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2560 หรือตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

·        ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

ผู้สมัครจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.palangpandin.comที่ร่วมลงทะเบียนจองวันทำความดีร่วมกับโครงการ อย่างน้อย 1 วัน นัด D-day เมื่อวันที่ 14 กันยายน 7 ตุลาคม 2560 

 (Capture หน้าจอที่ได้ทำการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)

·        ผู้สมัครจะต้องส่งแนบหลักฐานการกด Like เพื่อรับข่าวสารโครงการในเพจ  facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์, facebook สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

 (Capture หน้าจอที่ได้ทำการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)

·        ประเภทสื่อหนังสั้น (Short Film)และ ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่น กราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด

·        ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) และ ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) ส่งไฟล์สำเร็จ หรือแบบร่าง (Full Sketch) โดยไฟล์ต้นฉบับยังสามารถปรับแก้ไขได้

·        ทุกประเภทสื่อจะต้องนำเสนอไอเดีย รูปแบบในการนำเสนอผลงาน ผ่าน You tube ทีมละไม่เกิน 5 นาที แนบลิงค์พร้อมใบสมัคร  ภายใต้ประเด็น ทำดี ทำได้ ทุกวัน  เริ่มต้นวันนี้  

·        พร้อมระบุประเภทของสื่อที่ต้องการสมัครแนบท้ายใบสมัคร

-          ประเภท สื่อหนังสั้น (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที  

-          ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เกิน 3 นาที 

-          ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) จำนวน 3 - 5 ภาพ

-          ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์  (Poster Campaign) คน/ทีมละ จำนวน 2 ผลงาน

โดยผู้เข้าประกวดต้องตระหนักว่า มีทุนสนับสนุนการผลิต ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมไม่เกิน 50,000 บาท ต้องคำนวณให้แน่ใจว่าสามารถผลิตได้จริงในวงเงินดังกล่าว ซึ่งจำนวนเงินงบประมาณจริงที่สนับสนุนในแต่ละทีม จะขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน  

·          เปิดรับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 7 ตุลาคม 2560 ทางอีเมล์ pingsproject@gmail.com เท่านั้น

(ปิดรับเวลา 17.00 น.)