โรงเรียนบ้านขุนประเทศจัดนิทรรศการ“ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่ 2” ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านขุนประเทศได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ปีที่ 2”  มาจัดแสดงนิทรรศการในงานวันครูแห่งชาติ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง…

 นางพรทิพย์  มาศรีนวล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแกนนำโรงเรียน ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการในโครงการที่มีชื่อว่า “BankhunStation ไม่มีวันอ้วน”  เป็นสถานีการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในเรื่องของอาหาร และกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาภาวะเด็กน้ำหนักเกินวัย  ประกอบไปด้วย  Diet Station ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน , Funny Station สารคดีเกี่ยวกับการบริโภคทีถูกต้อง (ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) Good food Good Health และHappy Station กิจกรรมการออกกาลังกาย 5 สถานีหลังเลิกเรียนวันละ 30 นาที เช่น สถานีZuu(วันจันทร์) สถานีลีลาศ (วันอังคาร) สถานีBody Jam (วันพุธ) สถานี Sand bell (วันพฤหัสบดี) สถาน Body Combat(วันศุกร์) เป็นต้น

การนำผลงานมาร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักและ รณรงค์ใส่ใจทางด้านสุขภาพ และแสดงให้เห็นถึงปัญหาเด็กอ้วนในปัจจุบัน โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและเป็นประธานในงานวันครูแห่งชาติในครั้งนี้